Uczestnikiem Projektu Polski Most Krzemowy może być mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) ma siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) prowadzi działalność gospodarczą:

  • a) w branży wysokich technologii, to jest: informatyki, teleinformatyki, technologii informacyjno-komunikacyjnych, nanotechnologii, biotechnologii, technologii środowiskowych, w szczególności alternatywnych i odnawialnych źródeł energii, kogeneracji oraz tworzenia inteligentnych sieci energetycznych, a także aeronautyki, technologii kosmicznych, inteligentnego budownictwa, produkcji sprzętu medycznego oraz farmaceutyków,
  • b) nie krócej niż rok i nie dłużej niż 10 lat przed dniem złożenia wniosku o udział w projekcie;


3) w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym złożył wniosek o udział w projekcie, a jeżeli prowadzi krócej działalność – przez cały okres jej prowadzenia, posiadał udział eksportu, rozumiany zarówno jako sprzedaż towarów lub usług na Jednolity Rynek Europejski, jak również do państw spoza tego rynku, w całkowitej sprzedaży – nie mniejszy niż 10%.

Wsparcie w ramach Projektu udzielane będzie w formie pomocy de minimis, zatem przedsiębiorca musi także spełniać warunki określone dla beneficjentów pomocy de minimis we właściwych przepisach (w tym w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., s. 1)).

 

Wysokość pomocy de minimis udzielonej w ramach II rundy projektu Polski Most Krzemowy:

  • I etap - 898,58 zł bezgotówkowo (stanowiące równowartość 213,86 euro), co obejmuje: usługi szkoleniowe wykwalifikowanych ekspertów z USA i Polski, materiały szkoleniowe, wyżywienie.
  • II etap - 8 496,23 zł bezgotówkowo (stanowiące równowartość 2 075,03 euro), co obejmuje: usługi doradcze i szkoleniowe wykwalifikowanych ekspertów z USA i Polski, materiały szkoleniowe, wyżywienie, 4 noclegi, miejsce parkingowe.
  • III etap: do 55 000 zł w formie zaliczki i refundacji, przeznaczone na zakup usług doradczych, szkoleniowych i mentorskich oraz udział w sesjach prezentacyjnych lub spotkaniach z potencjalnymi partnerami gospodarczymi organizowanych przez instytucje otoczenia biznesu.

Koszty transportu na wszystkich etapach projektu a także pobytu (w tym zakwaterowania) w Dolinie Krzemowej w ramach trzeciego etapu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

 

 


Odsłony: 6661      Data: 25.03.2014 12:21      Utworzono: 25.03.2014 12:21      Poprawiono: 02.06.2015 14:03     
Opublikowany przez: Sylwia Banaszkiewicz